Thiết bị Nghiên cứu Năng lượng mới

THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU NĂNG LƯỢNG MỚI

THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU NĂNG LƯỢNG MỚI

Việt Nam có tiềm năng đặc biệt lớn ở việc khai thác các nguồn năng lượng mới (năng lượng tái tạo, renewable energy) như: thủy điện, điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối... Thủy điện được tập trung phát triển gần như tối đa tại Việt Nam. Tính đến cuối năm 2018, thủy điện là nguồn năng lượng chủ …